INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Em dono per assabentat/da que, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que va entrar en vigor el dia 25 de maig del 2018:

  1. Responsabilitat: Les dades personals proporcionades a l’INS Escola del Treball són incorporades i tractades en fitxers i aplicacions del centre i del Departament d’Educació, el responsable dels quals és la Direcció del centre educatiu.
  2. Finalitat: Les dades personals proporcionades a l’INS Escola del Treball es destinen únicament a la gestió acadèmica del centre educatiu en l'exercici de la seva funció docent i orientadora i en cap cas seran cedides a tercers, sense l’autorització expressa de l’interessat/da.
  3. Drets: En qualsevol moment puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació sobre les dades personals facilitades, dirigint-me per escrit a la Direcció de l’INS Escola del Treball.

© 2024 Venditec Technologies SL. Tots els drets reservats. Aquesta plataforma online és un producte exclusiu de Venditec Technologies SL, que posseeix tots els drets sobre el mateix. Queda prohibida la còpia, modificació, reproducció, distribució, descompilació, enginyeria inversa, extracció de dades i comercialització sense el consentiment explícit i per escrit de Venditec Technologies SL (B25806704) a Lleida.